DISCLAIMER

Bepalingen vooraf

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;

Content/inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content/inhoud bedoeld;

Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

Externe links

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van Instafilm. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Instafilm. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Diverse links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Instafilm, welke geen eigendom zijn van Instafilm, maar zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Instafilm. Deze links zijn uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, echter kan Instafilm niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Instafilm worden onderhouden wordt afgewezen.

Misbruik

Het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen persoonlijk gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam en/of cold-calling. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Privacy verklaring

U kunt de webpagina bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Voor meer informatie kunt u onze “Privacy Policy” raadplegen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Instafilmaanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Instafilm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid.U bent als bezoeker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

U als bezoeker zal Instafilm diens werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen

Instafilm mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande toestemming. Instafilm is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Beschikbaarheid

Instafilm spant zich zoveel mogelijk in om de webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, echter aanvaardt Instafilm geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op de webpagina berust bij Instafilmof bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Instafilm. Dit omvat het ontwerp, de tekst, video’s, logo's en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan. Zonder schriftelijke toestemming van Instafilm is het niet toegestaan materiaal van de webpagina te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden (mits privé gebruik). Dit is schending van eigendomsrecht.